Jak  slabiny měnit v přednosti.

 Chceme-li své slabiny obracet v přednosti, začněme přirovnáním. Džbán je naše tělo. Voda v něm naše síla.  Každý džbán  (člověk) může být až po okraj plný zdravé vody (síly). Džbán ale musí splnit tři základní podmínky.

 1. Mít zdroj vody. Neumíme-li načerpat sílu, nemůžeme ji mít.
 2. Nemít praskliny. Když už máme zdroj nesmí z nás síla unikat.
 3. Nedat se otrávit. Dovolíme-li aby někdo otrávil naši vodu, nač ji čerpat a zadržovat? 

Jak zacelit prasklinky.

Hrnčíři by nám popsali tři způsoby vzniku prasklinek na džbánu:

 1. Již při výrobě ( v případě člověka: od vlastního narození)
 2. Vnějším vlivem (v případě člověka: v průběhu času mu způsobí prasklinky někdo či něco zvenčí)
 3. Vnitřním vlivem (v případě člověka: v průběhu času si je způsobí sám).

Při hojení prasklinek si pomůžeme východní filozofií. Ta užitečné postoje, kterými se prasklinky dají zacelit nebo dokonce zcela předejit jejich vzniku, nazývá KARMA (pozitivní smýšlení) a DHARMA (úroveň života, osud) obě nám dají  odpověď na otázku, jak „ svůj džbán“ zbavit prasklinek, kterými nám uniká síla….

KARMICKÉ PRASKÁNÍ: OSUD, KTERÝ AKTIVNĚ VYTVÁŘÍME

Karma i dharma jsou chápany jako osud. Každá však funguje trošku jinak. Karma je osud, který si sami vytváříme, a to svým vlastním aktivním chováním. Karma stojí na zákonu akce a reakce. Co zaséváme, sami časem sklízíme. Ostatně všichni to známe….

Jsem-li na někoho agresívní, vyvoláme v něm také agresi. Jsme-li naopak k někomu milí a velkorysí, musí mít silný vnitřní důvod nebo problém, aby se k nám choval jinak než my k němu. Lidé zrcadlí. Kdo zívne , vyvolá u druhého zívání. Jeden člověk svým zvonivým smíchem dokáže rozesmát celé okolí. Ano, navzájem se ovlivňujeme mnohem více, než si dokážeme připustit. I proto se každý člověk stává průměrem pěti nejbližších osob, kterými se obklopuje.  Máme vliv na naše okolí a naše okolí má vliv na nás. Jinými slovy: Máme takové okolí, jaké si zasloužíme, jaké ve své blízkosti tolerujeme. Pamatujme si, že karma je přírodní zákon. Funguje, ať se ji vzpíráme nebo ji ignorujeme. Karma je důvodem, proč si svou přítomnost můžeme vyložit jako logický následek svých předchozích činů. Nicméně, tak jako jsme si minulými činy vytvořili přítomnost, můžeme si nyní přítomnými činy vytvářet budoucnost. Jak se budeme chovat, přímo ovlivní to, jak se k nám budou chovat druzí. Co zasejeme, přímo určí, co časem sklidíme.

KARMA V PRAXI

Hodláme-li získávat sílu, v první řadě nesmíme chtít rozdávat slabost. Proč, to nám pomůže objasnit příklad s džbánem:  Představme si džbán, který chce někoho jiného otrávit. Takový džbán k tomu použije svou vodu, kterou otráví. Jednoduché, že? Přemýšlejme však do všech důsledků. Pokud se rozhodneme někoho otrávit ( svou vodou), možná se nám to podaří. Důležitější by však pro nás mělo být to, co se stane S NÁMI. Džbánu, který totiž otráví svou vodu, nezbude jiná než otrávená voda.  V žádném džbánu se nemohou odděleně držet dvě vody- zdravá a zkažená. Navíc zkažená stojatá voda nemá sklon se čistit, ale dále kazit.

Příklad:

Někdo nám vadí. Rozhodneme se po něm prskat svou žluč nebo zášť. V takové chvíli se chováme hloupě hned dvakrát.

1. Marníme čas a energii výrobou žluči ve své mysli. Člověk podobně jako džbán, není schopen vytvářet dvě oddělené „vody“. Jestliže se rozhodneme stavět negativní myšlenku, kterou bychom někomu uškodili, vytratí se naše pozitivní myšlenky. To znamená, že ani my nebudeme pozitivní a produktivní. Pamatujme si, že tvorba negativní myšlenky je proces. Ke vzniku negativní myšlenky je potřeba negativního pocitu (cítit se špatně). A kdo se cítí špatně, nemůže se současně cítit dobře ( tudíž nemá z čeho vyrábět pozitivní myšlenky) Negativní pocity vytvářejí negativní myšlenky, které následně vedou k negativním činům (žlučovitý útok) a ty ústí v negativní výsledek ( ten, koho jsme napadli, se může začít bránit). Tím dochází k druhé ztrátě času a energie.

2. Na reakci druhého člověka, kterou jsme vyvolali svým negativním jednáním, musíme sami reagovat.  Jedna negativní myšlenka nás tak vyřadí z pozitivního fungování na tak dlouhou dobu, po kterou budeme negativně konat. Karma nás tak samotné trestá. To je první způsob ničení svého džbánu zevnitř – vytváření prasklin, kterými následně odtéká síla.

DHARMICKÉ PRASKÁNÍ: OSUD, KTERÝ PASIVNĚ VYTVÁŘÍME

Dharma je osud, který si také vytváříme sami, ale PASIVNÍM chováním. Pro lepší pochopení dharmy si život představme jako počítačovou hru. Karmou aktivně ovlivňujeme své dosažené výsledky, dharmou život zvyšuje obtížnost naší hry. Následující věta je nejdůležitější na pochopení: Podobně jako v počítačové hře se dosahováním lepších výsledků dostáváme nikoliv do  snazších úrovní hry, ale naopak do stále obtížnějších. To znamená, že ve vyšších úrovních dharmy člověk čelí stále náročnějším a bolestivějším ranám. Právě v nich sám sebe stále více prověřuje, a to zejména v tom, zda je schopen i „ ve vyšším levelu“  zachovat pozitivní karmické chování. Pokud  ano, postupuje znovu výš - hra se znovu ztíží. Pamatujme si, že kdo v počítačové hře touží po snadném a pohodlném levelu, neměl by postupovat do vyšších. Pro vnitřně silné hráče jsou vyšší levely naopak výzvou – právě proto, že jsou náročnější. Člověk v reálném životě by stejně tak větší komplikace a problémy měl chápat jako bránu do „vyššího levelu“ života. Aby drahmu zvládl, nemusí dělat mnoho. Ostatně mluvíme přece o PASIVNÍM chování. Co by tedy měl udělat?  Stačí se s těžkostmi smířit.     

DHARMA V PRAXI

Dharma člověka učí tomu, že nemůže mít úplně všechno. Například nemůže mít život snadný a současně úspěšný. Přemýšlejme o tom…   Dharma nás zkrátka učí tomu, abychom si vybrali a smířili se se svou volbou.

Příklad:

Muž,  který cvičí, na jednu stranu fyzicky trpí. Na druhou stranu fyzicky zesiluje. Když se tento muž v zájmu pohodlného života rozhodne přestat cvičit, zdánlivě přestane trpět, ale ve skutečnosti především přestane zesilovat.  Pokud ho život časem vystaví stejné zátěži, jakou kdysi dokázal zvládnout, už ji nezvládne – a začne trpět psychicky i fyzicky. Tak trestá dharma.  Naopak čím vyšší zátěž se muž při svém pravidelném cvičení naučí zvládat, tím větší sice bude jeho utrpení, ale současně se bude zvyšovat úroveň, při které muž pociťuje utrpení. Jinými slovy: Činka, na které bolestivě začínal, se časem stane lehkou, ačkoli podmínkou bude posilování s těžší činkou. Toto je hlavní smysl dharmy: Provádět nás utrpením tak, abychom se ho naučili zvládat. A jak se to dělá? Právě smířením se.  Žena, která porodí dítě, na jednu stranu prožívá život v naplnění. Na druhou stranu musí oželet řadu svých zájmů, které společně s dítětem nemůže provozovat. Její vnitřní síla přímo závisí na tom, zda se dokáže smířit s tím, že nemůže mít všechno.  Jiná žena, která nemůže přijít do jiného stavu, ačkoli by chtěla, na jednu stranu musí oželet své poslání. Na druhou stranu může prožít JINÝ život v naplnění. Nemusí se cítit nikým omezována. I její vnitřní síla tak přímo závisí na tom, jak se smíří se svým životem a s tím, že nemůže mít všechno.    

PAMATUJME SI:

Karma nás učí, že život není složitý, to jen my si ho komplikujeme negativním chováním. A dharma dodává: Učme se smiřovat, brát své přednosti i slabiny jako výchozí fakt se kterým můžeme pracovat. Z přírodních zákonů bychom měli věnovat zvláštní pozornost tomu o zachování energie. Vypustíme-li negativní myšlenku, neodečte se z našeho těla. Změní se v bič, kterým trestáme sami sebe, jako bychom každým negativním slovem šlehli do džbánu svého úspěchu a napraskli ho.

princip jin_jang

Není fráze, že na co myslíme, to se může uskutečnit. Ono se to již uskutečňuje v naší mysli. Život v žádné fázi není dobrý ani zlý. Jen před nás klade překážky a pouze na nás záleží, jak je přijmeme a jestli si tedy udržíme pozitivní myšlení  i při stále náročnějších výzvách. Pokud to dokážeme, znamená to, že náš džbán má pevné dno i stěny a že se začínáme plnit zdravou silou.

V každém zlu je i nějaké dobro a v každém dobru je i nějaké zlo.

 

  

7 VNITŘNÍCH BIČŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ NAŠI PODSTATU

POTŘEBA DOKONALOSTI

Každý, kdo se domnívá, že nesmí být jiný než perfektní, automaticky mění své nastavení na neúspěch. Kdykoli je naším cílem dokonalost, vždy nám něco schází a my to vnímáme jako své selhání. Pamatujme si, že cokoli děláme, tvoří naší budoucnost. Nemusí to být perfektní, aby to vedlo k úspěchu. Snažme se spíše ZLEPŠOVAT. Nalézat nedokonalosti a radovat se z vlastního posunu.

STRACHOVÁNÍ SE CO SI MYSLÍ DRUZÍ

Lidé budou mít vždycky NĚJAKÝ názor na naší osobu. Vycházet bude z jejich představ, domněnek a prožitků, ale také z jejich okamžité nálady. Pokud si ve svém rozpoložení neumějí představit, že bychom něco dokázali, ve skutečnosti vyjadřují, co si neumějí představit, že by dokázali sami. Vnitřně silný člověk si nebere cizí soudy k srdci, ví, že co dokáže, stojí na něm samotném.

POMĚŘOVÁNÍ SE S OSTATNÍMI

Znáte to neustále pokušení přemýšlet, v čem jsou druzí lepší? Příroda nás touto vlastností vybavila proto, abychom u ostatních hledali to, co nám mohou nabídnout, protože  my to nemáme, a naopak abychom viděli, co ostatním schází a my jim to můžeme dát, protože to máme. Bohužel lidé se začali domnívat, že když někdo jiný má něco odlišného, je někým hodnotnějším. Ve skutečnosti jsme každý jiný. Nikdo jiný nemá to, čím jsme obdarováni my sami – nikdo nemá naše pocity, zkušenosti, pohledy. Chytří lidé vědí, že šmírováním druhých nezjistí nic nového o sobě. Proto se poměřují se svým Já. Chtějí být dnes lepší než byli včera.

DOVOLOVÁNÍ MINULOSTI, ABY URČOVALA BUDOUCNOST

Kdykoli dojdeme k závěru, že to, kým jsme v minulosti byli a co jsme kdy udělali, definuje naši budoucnost, zamysleme se nad tím znovu. Není to spíše tak, že díky tomu, kým (neúspěšným) jsme byli a co (špatného) jsme kdy udělali, víme dnes alespoň to, zda naše kroky byly správné, nebo ne? Pokud víme, že správné nebyly, ovlivní to naší budoucnost jedině pozitivně – právě v tom, že už NEBUDEME CHTÍT OPAKOVAT, kým jsme byli a co jsme kdy udělali. Proto bychom měli za své chyby děkovat – mění nás k lepšímu. Úspěšní lidé vědí, že selhání v minulosti jim umožnilo složit reparát do budoucna.

POCIT NEDOSTATEČNOSTI

Všichni o sobě tu a tam pochybujeme. To je dobře. S pochybami jsme pozornější a osvěžujeme si své přednosti i nedostatky. Stane-li se však pochybovačnost trvalým stavem mysli, pak nás většina našich myšlenek bude trápit: „Nejsi dost chytrý, dost talentovaný, dost zručný.“ Vinou pochyb se pak můžeme bát převzít odpovědnost, pracovat na sobě, zdokonalovat své stránky a postavit se před své okolí s jasným prohlášením: „Jsem jedinečný a tohle mohu nabídnout!“ Sebevědomí lidé nemají více předností nebo méně slabin. Jen dokážou své kvality identifikovat a zaměřit se na to, aby v nich dosáhli nejvyššího možného potenciálu.

NUTKÁNÍ MÍT VŽDYCKY PRAVDU

Dělá nám dobře mít pravdu, fajn. Leč člověk je tvor chybující a k pravdě směřuje tím, že se poučuje z chyb. Potřeba mít pravdu dokáže zavinit mnoho škod: ovlivnit náš vztah, naši práci, naše vůdčí schopnosti. Vnitřně silní lidé téměř vždy při zpětném pohledu do minulosti vidí, jak byli hloupí a naivní. Pokorně vědí, že i za pár let se chytí za hlavu kvůli dnešním rozhodnutím. To je zkrátka škola života.

LITOVÁNÍ, ŽE OSUD NENÍ V NAŠICH RUKOU

Řada lidí se domnívá, že život je předurčen nebo že o jejich životě rozhodují jiní. Ve skutečnosti všichni máme odpovědnost za svůj život, všichni máme osud ve svých rukou. To, že se odpovědnosti zříkáme, není problém ani Boha, ani vlády, na které ukazujeme. V každém okamžiku, ať je sebetěžší, je především na nás to, jestli uspějeme nebo selžeme. Přiznat si to není příjemné. Snazší je sabotovat svou vlastní svobodu. Vnitřně silní lidé se dokážou chopit odpovědnosti a používat své myšlenky tak, aby jim pomáhaly tvořit lepší budoucnost a držet se dál od bolestivých situací, byť je to pohodlné si stěžovat a ukazovat na ostatní, jako kdyby oni zavinili naši situaci. Naše myšlenky jsou dobrý sluha ale zlý pán. Proto nad svými biči převezměme kontrolu, než ji ony převezmou nad námi. Největší bojiště našeho života je přímo v naší hlavě.

SEBEVĚDOMÍ nezbytná podmínka každého úspěchu

  Bez sebevědomí a sebejistoty není žádného vítězství, tak alespoň 24 jednoduchých myšlenek lidí, kteří své vnitřní pochyby překonali. Jak uvažovali?

 1. „Když mi vnitřní hlas říká: To nedokážeš namalovat!, pak to začnu malovat a ten hlas je stále slabší…“ Vincent van Gogh, malíř
 2. „Nečekej na vhodnější chvíli. Žádná není dokonalá. Vždycky budou v Tvé hlavě jak výzvy, tak překážky. Život je právě o tom udělat krok. S každým takovým budeš silnější, dovednější, sebevědomější, úspěšnější.“ Bruce Lee, akční herec
 3. „Nízké sebevědomí není doživotní trest. Sebevědomí se dá naučit, osvojit a vetřít pod kůži – tak jako kterýkoli jiný návyk. Jakmile si jej zažiješ, všechno v životě se změní k lepšímu.“ J. K. Rowling, spisovatelka
 4. „Zůstat sám sebou v prostředí, které se z Vás neustále snaží udělat někoho jiného, to je skutečný úspěch.“ Richard Branson, podnikatel
 5. „Vytvořte si v sobě parťáka, se kterým se Vám bude šťastně žít. Budete s ním rádi proto, že dokáže hledat jiskřičky spokojenosti, rozdmýchávat je a pak pochopíte, že i z maličkostí může vzejít plamen štěstí.“ Steven Spielberg, režisér
 6. „Klíčem k úspěchu je sebevědomí. A klíčem k sebevědomí je připravenost. Uvědomění, že naše tělo, mysl i duše si mohou dovolit novou zkušenost, ba ji přímo potřebuje, odemyká dveře k novým dobrodružstvím.“ Gina Rinehart, těžařka, nejbohatší Australanka
 7. „Tělo potřebuje trénink. Když se mi nechce do posilovny, je mi jasné, že právě to je chvíle, kdy posilovnu nejvíce potřebuji. Nesmím zlenivět, ztratila bych energii, tah, sebevědomí. Takže když moje zbabělejší Já říká: Dnes do posilovnu nejdu!, moje statečnější Já ho musí chytit za pačesy a do posilovny ho odvléct.“ Anna Brandejs, lékařka, podnikatelka
 8. „Nečinnost plodí pochybnost a strach. Činnost plodí sebevědomí a odvahu. Jestliže chcete porazit strach, neseďte doma a nepřemýšlejte o tom, jak je život proti Vám. Jděte ven, zaměstnejte se a zjistíte, jak je život ve skutečnosti barevný.“ Dale Carnegie, spisovatel
 9. „To, že to hned nevyjde, je vždycky jedna z možností – i v umění nebo průzkumné činnosti. Žádné úsilí, které si vyžaduje inovace, se neobejde bez rizika. Buďme ochotni přijmout riziko, že to nevyjde. Už to uleví našemu sebevědomí.“ James Cameron, režisér a dobrodruh
 10. „Moje sebevědomí nepramení z jistoty, že mi to určitě vyjde. Spíše z toho, že mi přestane vadit, když to náhodou nevyjde. Moje sebevědomí je zkrátka opakem strachu.“ Jack Dorsey, zakladatel Twitteru
 11. „Porvi se se svými limity a posunou se.“ Steve Jobs, zakladatel Apple
 12. „Kdybychom se všichni pustili do věcí, kterých jsme maximálně schopni, byli bychom ohromeni tím, co dokážeme.“ Thomas Alva Edison, vynálezce
 13. „Nemám rád plaché lidi. Jsou to svým způsobem namyšlení narcisté, protože mají pocit, že to, jak vypadají nebo čemu se věnují, je pro ostatní lidi nějak zvlášť důležité. Mně je jedno, co si o mně kdo myslí. Nejsem narcista.“ Ernest Hemingway, spisovatel
 14. „Sebevědomého člověka děsí tma, to všichni známe. Nesebevědomého ale děsí světlo. A co je horší, děsí ho jeho vlastní světlo. Sám sebe se ptá: Jak to, že jsem tak skvělý, nadaný, báječný? Copak si mohu dovolit před svým okolím být sám sebou a šťastný? … Ne, lidé bez sebevědomí ve skutečnosti nejsou nedostateční. Oni jsou proti svému okolí naopak až příliš dobří. Proto jsou terčem jeho negací.“ Larry Ellison, zakladatel Oracle
 15. „Řekl Ti někdo, že nejsi dost dobrý? Pak to ber tak, že on není o nic lepší.“ Jaromír Jágr, hokejista
 16. „Nikdo Vás nemůžeš učinit méněcenným, dokud s tím sami nebudete souhlasit.“ Eleanor Roosevelt, nejdéle sloužící první dáma USA
 17. „Když se odlišíš od davu, přijdeš o mnoho lidí, kteří se označovali za Tvé přátele. Ale sám nebudeš. Získáš jiné lidi, kteří budou Tvými skutečnými přáteli. A víš proč? Protože budou respektovat to, jaký jsi.“ Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting
 18. „Jakmile si začneš věřit, pochopíš, jak máš žít.“ Johann Wolfgang Goethe, spisovatel
 19. „Promlouvej se sebou tak, jako kdybys byl svým nejlepším přítelem, a už nikdy nebudeš sám. Protože nelze být sám, jestliže máš rád osobu, se kterou jsi.“ Benjamin Franklin, vynálezce
 20. „Udělej pro sebe jedinou maličkost: Věř si. Vždycky dokážeš víc, než si myslíš. Mozek totiž věří pouze tomu, čeho dosáhneš. Ale Ty jsi schopen toho dosáhnout dříve, než se tom přesvědčíš.“ Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA
 21. „Úspěšní lidé se také bojí. Úspěšní lidé o sobě také pochybují. Úspěšní lidé pouze nedovolí negativním pocitům, aby je zastavily.“ T. Harv Eker, motivátor
 22. „Za dvacet let Tě bude víc mrzet to, o co ses nepokusil, než to, o co ses pokusil. Proto zkoumej, sni, objevuj.“ Mark Twain, spisovatel
 23. „Můžeš mít, cokoli chceš, ovšem jedině tehdy, když budeš ochoten se vzdát svého přesvědčení, že to mít nemůžeš.“ George Soros, investor
 24. „Nejsou to hory, co pokořuji. Jsem to já sám.“ Sir Edmund Hillary, horolezec

Zdroj: FirstClass, Petr Casanova

 verte_si.jpg